You are currently viewing Day 55 – Matbutikken (The grocery store)

Day 55 – Matbutikken (The grocery store)

Stort sett overskyet og litt regn hele dagen. Gikk stort sett langs E16, men fant også noen partier der vi kunne følge mindre parallelle veier. Spesielt flott når hovedveien går inn i en tunell for da er det alltid en flott gammel vei rundt, med lite trafikk.

På en av disse veiene traff vi først på en som var ute på en joggetur. Vi satt å slappet av i grøfta, og vinket hei. Litt senere kom det en bil forbi, også når vi satt i grøfta og hadde pause. Bilen stoppet, og samme personen som hadde jogget forbi oss tidligere stakk hodet ut og fortalte oss at dette var en svært lite trafikkert vei. Vi måtte gå over til hovedveien, der skulle det være mye mer trafikk. Litt forvirret svarte vi, “Ja er det ikke fantastisk, akkurat derfor vi går her?”. Mannen svarte at han trodde vi var haikere og at dette da var en forferdigelig plass å stå, også kjørte han videre.

Utrolig mye og store hyttefelt her rundt Tyinkrysset. Mye folk som går små turer, butikker og hoteller. Føler virkelig på sivilisasjon følelsen. Ned til Tyinkrysset mistet vi også mye høyde, så det blir bare varmere og mindre vind.

Da vi hadde veldig lite mat presset vi på for å prøve å må dagligvarebutikken før den stengt. Lykkelige var vi når vi skjønte at vi ble å klare dette. Første butikken vi har truffet siden Adrian kjørte oss ned til butikken på Dyranut, så det var virkelig en drøm! Vi kjøpte brus, godteri og mat. Campingplassen var nedlagt, men vi fikk beskjed fra butikken om at vi bare kunne sette opp teltet på den nedlagte campingplassen rett bak butikken.

På den nedlagte campingplassen møtte vi på Stig og hunden hans Todd. Etter å ha pratet litt ble vi invitert med inn av han og kona Rigmor på middag. De serverte oss alt de hadde av mat, og etter å ha slukt maten vi ble servert fikk vi også maten fra deres fat, også etter det åpnet de skuffer og kjøleskap for å hente mere mat for å føde oss. I tillegg til at de var utrolig gavmilde når det kom til mat var det utrolig hyggelig å ha en sosial ettermiddag med de. Til slutt fikk vi også med oss to pakker med real turmat, I tillegg til to luer som hun hadde strikket. Utrolig fantastisk, spesielt med tanke på at vi har spist svært ensidig de siste dagene grunnet at vi har hatt lite mat.

0 0 votes
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Mostly cloudy and a little rain all day. Went mostly along the E16, but also found some sections where we could follow less busy roads. Especially nice when the main road goes into a tunnel because then there is always a nice old road around, with little traffic.
On one of these roads we first met someone who was out on a jog. We sat relaxing in the ditch, waving hello. A little later a car came by, also when we sat in the ditch taking a break. The car stopped, and the same person who had jogged past us earlier stuck his head out and told us that this was a very low-traffic road. We had to cross to the main road, where there would be a lot more traffic. A little confused, we replied, “Yes, it’s not fantastic, exactly why we go here?”. The man replied that he thought we were hitchhikers and that this was a terrible place to stand and wait for a ride, then he drove on.
Incredibly large and larger cabin fields here around Tyinkrysset. Lots of people going on small walks to shops and hotels. Really feel the civilization feeling. Walking down to Tyinkrysset we also lost a lot of height, so it is warmer and less wind.
When we had very little food we pushed to try to get to the grocery store before it closed. We were happy when we realized that we were able to do this. This is the first store we’ve hit since Adrian drove us down to the store on Dyranut, so it was truly a dream! We bought soft drinks, sweets and food. The campsite was closed, but we were told by the shop that we could set up the tent on the closed campsite right behind the shop.
At the campsite we met Stig and his dog Todd. After a bit of chatting, we were invited in by him and his wife Rigmor for dinner. They served us all they had of food, and after swallowing the food we were served we also got the food from their dishes, also after that they opened drawers and refrigerators to get more food to feed us. In addition to being incredibly generous when it came to food, it was incredibly nice to have a social afternoon with them. Finally, we also got two packs of real tour food, in addition to two hats that she had knitted. Incredibly fantastic, especially considering that we have eaten very one-sidedly in recent days due to the fact that we have had little food.

Anton E. Jensen

Det var en spesiell innbydelse,hyggelig å sosial opplevelse med tilfeldig bekjente.

Otterlei Rigmor

Tusen hjertelig takk for besøket
Vi hadde en hyggelig kveld.
Lykke til videre på turen!