You are currently viewing Day 44 – Burde vært en solskinnshistorie (Should have been a perfect day)

Day 44 – Burde vært en solskinnshistorie (Should have been a perfect day)

Våknet opp klokka 7 til sol og godt vær. Motivasjonen var på topp etter hviledag, prate med familie og godt med mat. I løpet av de 2 nettene vi sov der var det utrolig mange gjester, og vi rakk å bli kjent med flere av dem.

Maria og hennes far Knut, som også sov på samme rom som oss, hadde mange apper å vise oss hvor vi kunne sjekke snøforhold, skredfare samt åpne sommerveier. Utrolig kjekt verktøy å ha for videre planlegging. Vi håper dere fikk en flott tur opp til Hardangerjøkulen i det flotte været i dag! Etter å ha hørt om denne turen, er det noe jeg selv var veldig lyst til å ta en annen gang. Også utrolig hyggelig med en hade klem fra dere begge! Ikke mange klemmer å få her oppe på fjellet så det satte vi utrolig pris på!

Chase, som også sov på samme rom som oss hadde vært på guidet tur dagen før i samme uværet vi gikk i, og hadde litt en en historie å fortelle fra det. (guidet brevandring) God tur til Bergen, håper du finner noen å feire 17 mai med der før du skal hjem til Seattle.

Mannen med rød skjorte som vi spiste middag med første kvelden, pratet vi med hver dag. Trivelig å møte deg også! God tur på alle dine ski turer og ha en flott 17. Mai.

Vi fikk med andre ord godt med sosialt påfyll i løpet av helgen. Etter å ha sendt avgårde en pakke med ting vi ikke trenger og vi var klare til å spenne på oss trugene ser vi at de hadde revnet, og ikke var mulig å reparere. I redsel for at de skulle revne mer etter start fra Finse fant vi ut at vi ikke kunne starte på en 22 dagers etappe uten å sørge for nye truger. Vi gikk tilbake til Posten på Finse for å høre om de hadde noen gode råd. Det viste seg at de hadde utleie av truger der på hotellet, så vi fikk gjort en deal med de der vi fikk 2 av deres par, også bestilte vi 2 akkurat like nye par til de som vil komme om noen dager. Fikk også laget en returlapp for de gamle trugene som de skulle sende inn for oss, utrolig hyggelig.

Oppi alt dette styret med å finne ut hva vi skulle gjøre, måtte vi vente 3-4 dager på nye truger, eller kunne vi finne en alternativ løsning møtte vi på Ola, som også gikk Norge på langs, bare motsatt vei av oss! Og ikke bare skulle han til sør men han skulle også gå opp nord igjen når han var kommet til Lindesnes. Utrolig fyr som det var gøy å prate med, få høre masse om han sine erfaringer var veldig spennende.

Etter alt styret med trugene var vi endelig på vei opp fjellet igjen. Etter en kilometer tokk vi av fra hvor alle dagsturistene går, og vi kunne plutselig kun se sporene etter Ola som hadde kommet ned i dag. Motivasjonen falt ned til null, og vi sleit mye med å gå videre. Litt usikker hvorfor vi sleit så mye med motivasjon i dag, men styret med trugene, samt å møte masse glade folk i løpet av helga og opp løypa på starten gjør nokk at man savner hjemme en del. Det var veldig hardt. Det merkelige er at vi ikke helt skjønner hvordan motivasjonen kunne falle så mye etter en så god hviledag og godt vær. Vi får satse på at det kommer tilbake etter en god natts søvn.

0 0 votes
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Janne Jensen

Ikke så rart at det ble seigt å komme i gang etter å ha kost seg med sosialt samvær go seng deilig mat å varmt må være super luksus med sånn hvilemodus for dere. Blir godt når dere kommer inn i rytmen deres igjen. Jeg er imponert hvor utholdende dere er. Go 17 mai å lykke til videre🇧🇻🎷

Dennis

Nice rest and new friends and new snow shoes! Returning to your travels is perhaps a bit like returning to work after a vacation. Safe travels.

Carol

English translation: Woke up at 7 to sun and good weather. Motivation was at its peak after the rest day, talking to family and eating good food. During the 2 nights we slept there, there were an incredible number of guests, and we got to know several of them.
Maria and her father, who also slept in the same room as us, had many apps to show us where we could check snow conditions, avalanche danger and open summer roads. Incredibly nice tool to have for further planning. We hope you had a great trip up to Hardangerjøkulen in the great weather today! After hearing about this trip, that is a trip I myself am very eager to take another time. Also incredibly nice was a huge hug from you both! Not many hugs to get up here on the mountain, so we really appreciated that!
Chase, who also slept in the same room as us had been on a guided tour the day before in the same storm we went in, and had a bit of a story to tell from it. (guided glacier change) Good trip to Bergen, hope you find someone to celebrate May 17 with there before you go home to Seattle.
The man in the red shirt that we had dinner with the first night, we talked to every day. Nice to meet you too! Have a good trip on all your ski trips and have a great May 17th.
In other words, we had a good time with social refreshments during the weekend. After sending away a package of things we do not need and we were ready to fasten our snowshoes, we see that they had cracked and were not possible to repair. Fearing that they would crack more after starting from Finse, we found that we could not start on a 22-day stage without providing new snowshoes. We went back to the Post Office at Finse to hear if they had any good advice. It turned out that they had rental of snowshoes there at the hotel, so we made a deal with them where we got 2 of their pairs, we also ordered 2 just as new pairs for those who will come in a few days. Also made a return note for the old snowshoes that they were to return for us, incredibly nice.
On top of figuring out if we had to wait 3-4 days for new snowshoes, or if we could find an alternative solution, we met Ola, who also walked the Norway lengthwise trail, just the opposite direction from us! And not only was he going south but he was also going up north again when he had come to Lindesnes. Amazing guy that was fun to talk to, hear a lot about his experiences was very exciting.
After figuring out the snowshoes, we were finally on our way up the mountain again. After a kilometer we took off from where all the day tourists go, and we could suddenly only see the traces of Ola who had come down today. Motivation dropped to zero, and we struggled a lot to move on. A little unsure why we struggled so much with motivation today, after getting new snowshoes, as well as meeting lots of happy people during the weekend and up the trail at the start probably makes you miss home a lot. It was very hard. The strange thing is that we do not quite understand how the motivation could fall so much after such a good day of rest and good weather. We can bet that it will return after a good night’s sleep.