You are currently viewing Day 108 – Nam, hotellfrokost (Yummy, breakfast buffet)

Day 108 – Nam, hotellfrokost (Yummy, breakfast buffet)

Etter bruk av ørepropper langs E6 fikk Liz en øre infeksjon, og var veldig vondt i øret. Vi tokk en video konsultasjon med en lege og fikk resept på øredråper for Liz. Vi byttet også ut øreproppene med noen som er laget for sensitive ører. Istedenfor en gummi dott du putter inn en dette liksom en formbar, litt stiv gele kule. Den legger deg litt lengre ut i øre. Den gjør mindre vondt og blokkerer lyd mye bedre. Vi er imponerte over disse nye pluggene og vi begge kastet de gamle pluggene. Veldig deilig å få blokkert mest mulig av lyden fra all trafikken når vi går på E6. Nesten hele dagen i dag blir gåing på E6 så det passet bra å skaffe disse nå før vi drar fra Grong og apoteket her. Flaks at vi fikk disse problemene når det var et apotek i nærheten!

Å våkne opp rene etter å ha dusjet kvelden før, og sovet i vanlige senger, med dyne og pute, var bare helt fantastisk! Ikke følt meg så vell på lenge! På toppen av det hele få servert en hotellfrokost før avgang er jo bare helt fantastisk. Freshe, mette, uthvilt og glade gikk vi fra hotellet videre nordover.

Blir litt mindre sosialt å gå langs E6, da vi har propper i ørene og ikke kan høre hverandre, og det uansett er så mye trafikk at vi må gå bak hverandre. Alle rasteplasser, hoteller og benker vi finner langs veien blir brukt for å få litt avbrekk fra denne monotone E6 gåinga. På et tidspunkt var det ingen midtlinje i veien. Da ble det veldig vanskelig, da vi måtte ned i grøfta for hver bil for det er jo ikke plass til oss og 2 biler en gang. Heldighvis var det slik bare en kort stund. Men tokk litt tid grunnet alt grøfte besøk vi måtte ha.

Når vi kom til dagens mål på Harran, hadde vi egentlig innstilt oss på å finne en park eller liten flekk langs skogen å sette opp teltet, da campingplasser typisk koster mye å sove på. Vi gikk innom resepsjonen og spurte, og de ønsket 250 kr. Vi spurte om vi kunne få en billigere pris siden vi var gående. Slike priser hadde de ikke, da denne campingen var langs E6 og folk ikke kommer gående her, men siden vi spurte kunne vi få sove der for 20 kroner. Glade for en fin pris slo vi opp teltet her. 20 for å sove, 30 for å dusje. Campingen hadde også fin tv stue og kjøkken vi kunne bruke for å lage oss mat og sitte og slappe av i.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
anton jensen

Kjekt at dok er ferdig med E6, men må tilstå æ savnet reflexvestene. Ha en god tur videre. Bf.

Benjamin Svanberg

Jaa, ehh, ikke helt heldig… Vi trodde vel egentlig vi var ferdige med vei og sendte de hjem. Men nå har vi kjøpt nye refleksvester, da vi er veldig enige i at det ikke er veldig smart å gå rundt uten refleks, spesielt ikke nå når kveldene begynner å bli mørke igjen. Takk for at du tar vare på oss og sier ifra når du er bekymret! ❤️

Carol

After wearing earplugs along E6, Liz got an ear infection, and her ear was very painful. We had a video consultation with a doctor and got a prescription for ear drops for Liz. We also replaced the earplugs with ones made for sensitive ears. Instead of a rubber dot, you put in this like a malleable, slightly stiff gel ball. It sits a little further out in the ear. It hurts less and blocks sound much better. We are impressed with these new plugs and we both threw away the old plugs. Very nice to block as much of the sound as possible from all the traffic when we go on the E6. Almost the whole day today will be walking on E6, so it was a good idea to get these now before we leave Grong and the pharmacy here. Lucky that we had these problems when there was a pharmacy nearby!
Waking up clean after showering the night before, and sleeping in normal beds, with a duvet and a pillow, was just amazing! Haven’t felt this good in a long time! On top of it all, being served a hotel breakfast before departure is simply fantastic. Fresh, full, rested and happy, we left the hotel and continued further north.
It becomes a little less social to walk along the E6, as we have plugs in our ears and cannot hear each other, and anyway there is so much traffic that we have to walk behind each other. All rest areas, hotels and benches we find along the road are used to get a little break from this monotonous E6 walking. At one point there was no center line in the road. Then it became very difficult, as we had to go down into the ditch for each car because there is no room for us and 2 cars at once. Fortunately, it was only for a short time. But took some time due to all the ditch visits we had to have.
When we got to today’s goal at Harran, we had really set our sights on finding a park or small spot along the forest to set up the tent, as campsites typically cost a lot to sleep in. We went to reception and asked, and they wanted NOK 250. We asked if we could get a cheaper price since we were walking. They didn’t have such prices, as this campsite was along the E6 and people don’t come here on foot, but since we asked we could sleep there for NOK 20. Happy for a good price, we pitched the tent here. 20 to sleep, 30 to shower. The campsite also had a nice TV lounge and kitchen that we could use to cook and sit and relax in.

Benjamin Svanberg

👍👍👍