You are currently viewing Day 37 – Gå fort før dårlig vær (Get far before bad weather)

Day 37 – Gå fort før dårlig vær (Get far before bad weather)

Vi har aldri stått opp så tidlig, vært så effektive eller kommet oss avgårde så fort tidligere denne turen. Dårlig vær er god motivasjon! I tillegg til å starte tidlig, prøvde vi i dag en ny strategi hvor vi stroppet trugene til pulken nå som snøen var så hard at vi egentlig kunne gå på beina uten truger. Det var helt fantastisk! Vi skjønner ikke hvorfor vi ikke har prøvd dette før. Det er tungt å drasse på et par kilo ekstra på beina når man ikke må! Dette kombinert med flotte spor fra beltebilen som kjørte her i går gjorde at vi holdt en snittfart på 3 km/t så lenge snøen var hard å fin. Tidligere har maks farten vår ligget på 2 km/t under gode forhold, så dette er ganske utrolig! Hjalp selvfølgelig med god motivasjon rundt kommende dårlig vær og korte spisepauser også.

Det fortsetter å forbløffet oss hvor flatt Hardangervidda er. Etter å ha sett på høyde kartet trodde vi kanskje at dagen i dag skulle bli ganske hard, men fordi høydemeterene går så sakte opp og ned så er det ingen problem i det hele tatt. Etter å ha vært vant til Ryfylke og sererdalsheiene der 20 meter stigning var døden har vi måtte justere forventningene litt når vi ser på høydemeter her i Hardangervidda. Deilig med mindre bratte fjell.

Sliten og uviten hva vi kom til å gjøre kom vi frem til Dyranut i 17 tia. Noe usikker om vi kunne få varene tidligere eller måtte belage oss på telt her på Dyranut. Vi var også veldig slitne og usikker om vi i det hele tatt hadde energi til å gå til neste hytte. Vi prøvde å ringe kontaktperson, men kom ikke igjennom. Til vært store hell så fant vi Adrian som sammen med sine kone driver Dyranut. Han hadde hatt en lengre dag i dag grunnet godt vær, og holdt akkurat på å pakke sammen og dra hjem. Han sa at han skulle handle for oss i morgen før han kom opp, men at vi gjerne måtte bli med ned til Eidfjord, shoppe selv og sove der nede, også kunne vi sitte på opp igjen dagen etter. Vi var svært heldige som rakk dit før han dro hjem, 5 minutter senere og vi ville ikke hatt dette tilbudet.

Å kjøre fra 1200 moh til 0 moh på en halvtime er en helt fantastisk tur, mye utsikt og fantastiske Vøringsfossen kan ses fra veien. Helt utrolig! Nede ved Eidfjord fikk vi shoppe alt vi trengte på coop, det er en måned siden sist vi var innom en butikk, så helt fantastisk å kjøpe alt du trenger og også alt du bare vil ha. Ble mye godteri, chips og frisk frukt. En annen fordel av å komme med i fjorden er at temperaturen er 10 grader varmere. Utrolig behagelig å sove her nede.

Nede i byen tokk Adrian oss på en liten rundtur og viste oss rundt i byen. Vi setter utrolig stor pris på å bli kjørt ned og også tiden han brukte på å vise oss rundt. Utrolig hyggelig!

Istedenfor å kjøre opp neste morgen i dårlig vær spurte vi Adrian om vi kunne bli her nede en ekstra dag, også bli med opp igjen om 2 dager, for å slippe unna det værste været, og det var helt greit. Utrolig takknemlig over å få sove litt ut, slappe av og vente til det værste været er over før vi starter opp igjen om 2 dager.

Vi slo opp telt i en park rett ved kaia. Det er kanskje den vakreste teltplassen jeg har hatt, med utsikt ut over Eidfjord, fjellene som stuper ned i havet, og snø toppene. Helt rått.

0 0 votes
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Heidi

Gøy å følge med på turen deres.

Carol

English translation: We have never gotten up so early, been so efficient or gotten off so fast before on this trip. Bad weather is good motivation! In addition to starting early, today we tried a new strategy where we strapped the snowshoes to the sled now that the snow was so hard that we could actually walk on our feet without snowshoes. That was amazing! We do not understand why we have not tried this before. It is heavy to carry a few extra kilos on your legs when you do not have to! This combined with great tracks from the tracked car that drove here yesterday meant that we kept an average speed of 3 km/h as long as the snow was hard. In the past, our maximum speed has been 2 km/h under good conditions, so this is pretty incredible! Helped of course with good motivation around upcoming bad weather and short meal breaks as well.
It continues to amaze us how flat the Hardangervidda is. After looking at the altitude map, we might have thought that today would be quite hard, but because the altitude meters go up and down so slowly, there is no problem at all. After being used to Ryfylke and the sererdal heaths where a 20 meter climb was death, we have had to adjust our expectations a bit when we look at altitude meters here in the Hardangervidda. Lovely with less steep mountains.
Tired and unaware of what we were going to do, we arrived at Dyranut at 5pm ish, somewhat unsure if we could get the goods earlier or had to pitch a tent here at Dyranut. We were also very tired and unsure if we had any energy to go to the next cabin. We tried to call the contact person, but did not get through. To our great luck, we found Adrian who, together with his wife, runs Dyranut. He had had a long day today due to good weather, and was just packing up and going home. He said that he would shop for us tomorrow before he came up, but that if we would like to come down to Eidfjord, shop ourselves and sleep down there, he could bring us back the next day. We were very lucky to get there before he went home, 5 minutes later and we would not have had this offer.
Driving from 1200 m to 0 m in half an hour is an absolutely fantastic trip, a lot of views and fantastic Vøringsfossen waterfall can be seen from the road. Amazing! Down by Eidfjord we got to shop for everything we needed at the coop, it’s been a month since we last stopped by a store, so absolutely fantastic to buy everything we need and also everything you just want. Got a lot of candy, chips and fresh fruit. Another advantage of joining the fjord is that the temperature is 10 degrees C (almost 20F) warmer. Incredibly comfortable to sleep down here.
Down in the city, Adrian took us on a little tour and showed us around the city. We really appreciate being driven down and also the time he spent showing us around. Incredibly nice!
Instead of driving up the next morning in bad weather, we asked Adrian if we could stay down here an extra day, also join up again in 2 days, to escape the worst storm weather, and that was fine. Incredibly grateful to get some sleep, relax and wait until the worst weather is over before we start up again in 2 days.
We pitched a tent in a park right by the quay. It is perhaps the most beautiful tent site we have ever had, with a view over Eidfjord, the mountains plunging into the sea, and the snow peaks. Completely raw.

Dennis

Wondering, looking at the photos, how you got from the tundra to the lake. Until we read the trip down to town. How beautiful to camp there. Amy and Daniel are here visiting. We are going to the dam tomorrow and the beach this weekend. We hope to take the ebikes.