You are currently viewing Day 98 – Endelig litt god sti og folk, de første 5km (Finally some god trail and people, the first 5km)

Day 98 – Endelig litt god sti og folk, de første 5km (Finally some god trail and people, the first 5km)

Startet dagen ved en parkering der det tydeligvis er vanlig å gå dagsturer fra. Her var det 11 biler parkert og til vår store og gledelige overraskelse sto det der et skilt; advarsel kloppene kan være svært glatte”. Fantastisk glade over et slikt skilt som forteller oss at det i det hele tatt er noen klopper (planker over myra) er bare helt fantastisk. Som varslet ble dette en god start med mye klopper og flott sol for de første fem kilometerne. Dette var en populær sti opp til en liten hytte samene hadde bygd, kaldt Gamma. Etter dette forsvant alle folkene og kloppene (planker å gå på) igjen. Igjen var det bare å traske gjennom våt gjørme. Vi merker dog at det nå er på tredje dag uten regn. Gjørme begynner å tørke litt og det er enklere å komme seg fremover. Hvertfall frem til neste regnet kommer i kveld igjen.

Ved et av vannene vi gikk forbi satt vi oss ned for å slappe av og nøyt utsikten av to stk som padlet pakkraft. De padlet inn til land på andre siden av vannet, fikk løftet opp pakkraften på ryggen, og spaserte opp skråningen. Utrolig underholdende da det ser utrolig morsomt ut med en hel båt på ryggen og to padleårer som staver.

Siste kilometer gikk gjennom tett skog. Fikk litt sånn trolsk stemning av det, fin opplevelse. Selv om jeg er glad det bare var for litt da det er mye insekter, mygg og klegg i skogen.

Beinene er fulle av små sår som gror dårlig her i gjørme land. Kjenner det godt i beinene når vi kommer frem på kveldene. De trenger sårt å komme ut av skoen og få tørket. Det svir under hele fotbladet. At det var meldt fryktelig mye regn i kveld, og at vi derfor gikk ekstra fort for å rekke frem, bidro nok også til såre føtter. Veldig glade når vi kom til hytta. Veerastua er en fantastisk hytte med strøm, tørkerom og en sko tørke maskin. Vi fikk skyldt alle klær og hengt de opp i tørkerommet, veldig deilig da klærne hadde fryktelig dårlig lukt og var veldig gjørmete!

Proviantrommet var til vår store overraskelse, med tanke på at dette har manglet på alle de siste hyttene, utstyrt med både vaffel mix og vaffeljern! Olje for steking var desverre ikke å finne. Heldighvis befinner denne hytten seg litt nærme sivilasjonen, med vei og 13 fastboende i denne byen. Vi banket på hytter i nabolaget og fikk en halv kopp med smør til steking. Takk til hyggelige hytte naboer som kom oss til unnsetning. Nå blir det vafler!

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Started the day at a parking lot where it is clearly common to go on day trips from. There were 11 cars parked here and to our great and pleasant surprise there was a sign; warning the “planks can be very slippery”. Fantastically happy about such a sign telling us that there are even some planks over the bog is just absolutely fantastic. As predicted, this was a good start with lots of trail and great sun for the first five kilometres. This was a popular path up to a small hut the Sami had built, called Gamma. After this, all the people and the klopps (planks to walk on) disappeared again. Again it was just trudging through wet mud. However, we notice that it is now the third day without rain. Mud starts to dry a little and it’s easier to move forward. At least until the next rain comes again tonight.

At one of the waters we passed we sat down to relax and watch two people packing paddle boats. They paddled to land on the other side of the water, lifted the packs on their backs, and strolled up the slope. Incredibly entertaining as it looks incredibly funny with a whole boat on their backs.
The last kilometer we went through dense forest. Got a bit of a magical atmosphere from it, nice experience. Although I’m glad, it was just too little as there are a lot of insects, mosquitoes and ticks in the forest.

The feet are full of small wounds that heal poorly here in muddy land. Feel it well in the bones when we arrive in the evenings. The feet badly need to get out of their shoes and get dried. It stings under the entire sole of the foot. The fact that an awful lot of rain had been reported this evening, and that we therefore walked extra fast to get ahead, probably also contributed to sore feet. Very happy when we got to the cabin. Veerastua is a fantastic cabin with electricity, a drying room and a shoe drying machine. We washed all the clothes and hung them up in the drying room, very nice as the clothes smelled terribly and were very muddy!

The provision room was to our great surprise, considering that this has been missing from all the recent cabins, equipped with both waffle mix and waffle iron! Oil for frying was unfortunately nowhere to be found. Fortunately, this cabin is a bit close to civilisation, with a road and 13 permanent residents in this town. We knocked on cabins in the neighborhood and got half a cup of butter for frying. Thanks to nice cabin neighbors who came to our rescue. Now it’s waffles

Benjamin Svanberg

Thanks Carol 👍👍👍