You are currently viewing Day 95 – Fin tur ned til neste hytte (Nice hike till the next cabin)

Day 95 – Fin tur ned til neste hytte (Nice hike till the next cabin)

Gode og uthvilt startet vi dagen ganske tidlig avgårde. Stien er godt merket selv om den fortsatt er svært gjørmete. Heldighvis er det litt variert med partier oppe i fjellet med mindre gjørme. Fin etappe og kilometerene gikk fort. Flott utsikt, sau og reinsdyr. Satte meg ned for å se på en sau med hennes lam, men det var tydelighvis en vennskapstegn for sauen, som plutselig kom løpende mot oss for å si hei. Hoppet fort opp igjen og da trakk de seg unna igjen. Skulle gjerne ha klappet, men redd for bakterier og slikt da det er lite mulighet til å vaske hender her. Finner mye molte på stien, selv om mesteparten ikke er moden enda, er det en og annen moden bær. Finner også mye blåbær. Her er det mere moden bær. Været var overskyet, ikke altfor varmt og ikke altfor kaldt. Raske pauser for å spise og slappe av for å ikke bli for kalde. Helt fint vær egentlig. Vært veldig mye regn siste par ukene, så overskyet og kaldt er egentlig helt fantastisk. Vi møtte også på flere reinsdyr flokker på veien ned til hytta. Nå lager vi lyd og gir de tid til å flytte på seg. Da virker de mindre skremt, og kommer ikke løpende etter oss, slik vi erfarte noen dager siden. Vi liker den nye taktikken der.

Vi hadde god fart og kom frem til hytta ganske tidlig. Stor og fin hytte. Vi ser i hytteboka at et par tyskere som går Norge på langs, hadde hatt hviledag her og dratt herfra dagen før. Morsomt å høre om andre på samme tur, selv om det var litt uflaks at vi ikke traff på de. Også denne hytten hadde svært begrenset proviantrom, selv om hytta er rett ved en bilvei. Noe overasket og igjen skuffet måtte vi bare bruke kreativitet for å få til å lage en middag. Nudler, snurring og ostesaus ble middagen. Egentlig tre ting som ikke går i lag. Men vi ble hvertfall mette. Etter en titt på prislisten ser vi også at de har mindre ting her enn det vi har vært vant til tidligere, i tillegg til at alt var svært tomt. Spesielt mangelen på pasta og pannekaker skuffer mest. Tror vi må justere ned forventningene for disse hyttene i Nord Trøndelag.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Good and rested, we started the day quite early. The path is well marked although it is still very muddy. Fortunately, there is a bit of variety with sections up in the mountains with less mud. Nice stage and the kilometers went by quickly. Great view, sheep and reindeer. Sat down to watch a sheep with her lamb, but it was clearly a sign of friendship for the sheep, who suddenly came running towards us to say hello. Quickly we jumped back up and then they pulled away again. I would have liked to have pet her, but afraid of bacteria and such as there is little opportunity to wash hands here. We find a lot of mullet on the path, although most of it is not yet ripe, there is the occasional ripe berry. Also found a lot of blueberries. Here there are more ripe berries. The weather was cloudy, not too hot and not too cold. We take quick breaks to eat and relax so as not to get too cold. Really nice weather. There has been a lot of rain in the last couple of weeks, so the cloudy and cold weather is really fantastic. We also encountered several reindeer herds on the way down to the cabin. Now we make noise and give them time to move. Then they seem less frightened, and don’t come running after us, as we experienced a few days ago. Our new tactics seem to be working.
We had good speed and arrived at the cabin quite early. Large and nice cabin. We see in the cabin book that a couple of Germans who are walking the length of Norway had a rest day here and left here the day before. Funny to hear about others on the same trip, even if it was a bit of bad luck that we didn’t run into them. This cabin also had very limited provision room, even though the cabin is right next to a motorway. Somewhat surprised and again disappointed, we just had to use creativity to make a dinner. Noodles, twirlings and cheese sauce were the dinner. Actually three things that don’t go together. But we were full anyway. After looking at the price list, we also see that they have less stuff here than what we have been used to in the past, in addition to the fact that everything was very empty. Especially the lack of pasta and pancakes disappoints the most. I think we have to adjust our expectations for these cabins in North Trøndelag.

Benjamin Svanberg

Thanks Carol 👍👍👍