You are currently viewing Day 93 – Regnfull liten tur ned til hytta, gjørme til skrittet (Buckets of rain on the hike down to the cabin, mud up to the crotch)

Day 93 – Regnfull liten tur ned til hytta, gjørme til skrittet (Buckets of rain on the hike down to the cabin, mud up to the crotch)

Vi våknet opp til tett tåke. Det hadde blåst og regnet mye i natt og av værmeldingen viste vi at dette skal komme tilbake i løpet av dagen. Heldighvis startet vi dagen bare med lett piskende regn. Vi fikk pakket ned å startet den korte etappen på 5 km ned til hytta. Sti og myr var veldig våt etter alt regnet.

På vei over den ene myren ganske rett før hytta forsvant Liz ned i et myrhull. Begravd i gjørme, gikk jeg rundt for å få dratt henne opp av gjørma, uten at henne kunne røre for mye på seg og gjøre det verre. Lettere skremt, men heldighvis bare våt og gjørmete gikk vi videre. Med en ny erfaring på plass er vi nå litt flinkere til å sjekke med staven der det ser ut som om det kan være dypt, om vi burde gå rundt.

Vel inne på hytta ganske tidlig på dagen da vi hadde en så kort etappe, fikk vi hengt opp alt av våte klær og fyrt opp i peisen. Ikke noe særlig med bilder fra i dag da regnet satte en effektiv stopper for det. Det blåste opp litt før vi kom til hytta, og når vi gikk ut til innsjøen for å hente vann var den bare et stort gjørmehav. Egentlig en ganske stor innsjø så overasket at hele innsjøen kunne bli så gjørmete. Heldighvis hadde vi mye vann i camelbaken, som vi kunne ha til drikkevann. Gjørmevannet ble kokt og brukt for matlaging og vasking. Det var deilig å være inne på hytta å høre regnet hamre på taket og vinden riste i hytta. Deilig å vite at vi slipper å gå i det været. I morgen blir det også dårlig vær, så da tar vi en hviledag her i hytta.

Eneste kjedelige med denne hytta er at matlageret er særdeles dårlig, så det er litt kjedelig da vi var nesten to dager her og lite mat i proviantromnet. Vi hadde sett frem til pasta og pannekaker til frokost, men blir nok ikke slik denne gangen. Vi får være takknennelig det er noe mat der i det hele tatt, men ikke lett når vi har vært i så mange hytter med et helt fantastisk utvalg og kanskje forventer litt for mye når vi kommer til en hytte med proviantrom.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: We woke up to dense fog. It had been windy and rained a lot last night and the weather forecast showed that this would return during the day. Luckily we started the day with only light whipping rain. We packed up and started the short 5 km leg down to the cabin. The path and bog were very wet after all the rain.
On the way over the one bog, just before the cabin, Liz disappeared into a bog hole. Buried in mud, I went around trying to pull her out of the mud without her moving too much and making it worse. Slightly frightened, but luckily only wet and muddy we went on. With a new experience in place, we are now a little better at checking with the poles where it looks like it might be deep, whether we should go around.
Once inside the cabin quite early in the day as we had such a short leg, we were able to hang up all of our wet clothes and light a fire in the fireplace. Nothing special with pictures from today as the rain put an effective stop to it. It blew up a bit before we got to the cabin, and when we went out to the lake to get water it was just a big sea of ​​mud. Actually a pretty big lake so surprised the whole lake could get so muddy. Luckily we had plenty of water in the camelbak, which we could have for drinking. The mud water was boiled and used for cooking and washing. It was lovely to be inside the cabin to hear the rain hammering on the roof and the wind shaking the cabin. Nice to know that we don’t have to go out in that weather. Tomorrow the weather will also be bad, so we will take a rest day here in the cabin.
The only bad thing about this cabin is that the food stock is extremely poor, so it’s a bit boring as we were almost two days here and little food in the provisions room. We had been looking forward to pasta and pancakes for breakfast, but it probably won’t be like that this time. We have to be grateful that there is some food here at all, but not easy when we have been to so many cabins with an absolutely fantastic selection and perhaps expect a little too much when we get to a cabin with a provision room.

Benjamin Svanberg

Thanks Carol 👍👍👍