You are currently viewing Day 42 – Nedsnødd innertelt (Snowed down inside the tent)

Day 42 – Nedsnødd innertelt (Snowed down inside the tent)

Natten har ikke vært nådig. Våkent opp svært mange ganger grunnet mye vind som tok godt tak i teltet og ristet det godt. Ikke akkurat det man kan kalde en god natts søvn.

Vi hadde gravd ned teltet med snø rundt alle hjørnene for storm sikring, slik at det ikke skulle blåse snøfokk inn i teltet. Inngangsdøren var ikke gravd ned da jeg tenkte at vi nå jo komme oss ut. Det skulle vise seg å være en tabbe. I løpet av natten har snøen blåst inn igjennom døra og fylt hele innerteltet med flere cm snø. Sko, kjøkken, sekk og alt annet som var trygt lagret inne i teltet er helt nedsnødd. Ble en skikkelig rydde jobb med å børste av snøen, og fyre opp kjøkkenet for å tørke alle tingene igjen. Det blåste fortsatt godt, så selv om man børstet unna snø så blåste det bare inn mere snø, så måtte også ut og grave snø til å dekke inngangsdørene også, slik at vi kunne få tørket opp alt dette.

Snøfokken sto på i flere timer etter vi våknet, og gjør det vanskelig å starte å gå. Vi satt inne i teltet og ventet på at været skulle roe seg slik at vi kunne komme oss avgårde. Pratet med de der hjemme gjennom satellitt telefonen, slik at vi kunne fikse noen løsning for å hente ut pakken vi har liggende på posten, selv om den stenger klokken 17 i dag og er stengt i morgen. Også få informert dnt om at vi er en dag forsinket grunnet dårlig vær. Er vist 17. Mai åpnet men kun hvis du har en forhåndsbooking, så fint å få sagt fra så vi har en god varm og velfortjent seng der når vi kommer frem i kveld.

Ifølge værmeldingen skulle det ikke være noe særlig med nedbør men en del vind. Vinden skulle ligge litt under det vi har gått i tidligere så det tenkte vi at burde gå fint. Pakke ned og starte å gå i slikt et dårlig vær er skikkelig kjedelig og kaldt. Kom oss fort i gang med varme i oppoverbakkene.

Vinden skulle vise seg å være mye kraftigere enn det værmeldingen forutsa. Kastene var så kraftige at jeg måtte gripe tak i Liz vær gang det kom et kast så hun ikke skulle bli revet ned. Dette var spesielt når vi var rundt fjelltoppene. Det føles ut som om du rygger når du går mot snø som blåser så kraftig rett mot deg, utrolig merkelig. Vinden tokk med seg snø opp fra bakken, og blåste den inn i ansiktet vårt så vi så lite, og barten frøys til av iskuler. Når vi kom oss litt nedover ble det litt mindre kraftige vindkast. Glad det bare var 9 km med litt opp men for det meste nedoverbakke til hytta, for ikke akkurat den morsomste etappen.

Vel på hytta fikk vi både hentet pakkene våre på posten, sjekket inn på sovesalen og spist godt. Det skulle bli dårlig vær i morgen og, så vi følte oss ikke klare for nokk en dag med dårlig vær, så nå blir det godt med en hviledag.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: The night has not been gracious. Woke up very many times due to a lot of wind that took hold of the tent and shook it well. Not exactly what you might call a good night’s sleep.
We had dug down the tent with snow around all the corners for storm protection, so that no snowdrifts would blow into the tent. The front door was not dug down when I thought we were getting out. It turned out to be a mistake. During the night, the snow has blown in through the door and filled the entire inner tent with several cm of snow. Shoes, kitchen, backpack and everything else that was safely stored inside the tent is completely snowed in. Became a proper cleaning job of brushing off the snow, and firing up the kitchen to dry all the things again. It was still blowing well, so even if you brushed away the snow, it just blew in more snow, so we also had to go out and dig snow to cover the front doors as well, so that we could dry up all this.
The snowstorm lasted for several hours after we woke up, making it difficult to start walking. We sat inside the tent and waited for the weather to calm down so we could get away. Chatted with those at home through the satellite phone so we could fix some solution to retrieve the package we have waiting in the mail, even though it closes at 5pm today and is closed tomorrow. Also informed DNT that we are one day late due to bad weather. It shows May 17 is the next opening but only if you have an advance booking, so nice to be told so we have a good warm and well deserved bed there when we arrive tonight.
According to the weather forecast, there should be nothing special with precipitation but a lot of wind. The wind should be a little below what we have been in before so we thought it should go well. Pack down and start walking in such a bad weather is really boring and cold. Get started quickly with heat on the up-hills.
The wind turned out to be much stronger than the weather forecast predicted. The gusts were so strong that I had to grab Liz when a wind gust came so she would not be thrown down. This was especially true when we were around the mountain tops. It feels like you’re backing up when you walk against snow that blows so hard straight at you, incredibly strange. The wind took snow from the ground, and blew it into our face so we saw little, and the mustache froze with ice balls. When we dropped in elevation, there were a little less strong gusts of wind. Glad it was only 9 km (5.6 mi) with a bit up but mostly downhill to the cabin, not exactly the most fun stage.
Arriving at the cabin, we picked up our packages at the post office, checked into the dormitory and ate well. It was going to be bad weather tomorrow and, as we did not feel ready for another day of bad weather, so now it will be good with a rest day.