You are currently viewing Day 26 – Enkelt og mye nedover, trodde vi (Easy pesy lots of downhill, we thought)

Day 26 – Enkelt og mye nedover, trodde vi (Easy pesy lots of downhill, we thought)

I dag skulle bli en ganske grei etappe, med et par tyngre bakker, men ellers veldig mye ned. Alt gikk som tenkt og vi holdt god fart i nedoverbakkene og litt saktere og tyngre oppover. Etter siste oppoverbakke var det bare er par kilometer igjen til hytta med mye nedover og vi var sliten og klar for hytta. Etter lærdommen fra Taumevann hytta tokk vi oss god til til å finne stien, med en person som guide på leting etter kvist og en bak med pulk avventende til neste kvist var funnet. Utrolig vanskelig å finne løypa når vi kommer nedover i lavlandet da det er mye busker og trær, som også ser ut som kvist. Løypa fulgte en bratt skråning, sidelengs og var utrolig slitsom. Vi brukte lang tid, og mye muskler for disse siste par kilometerne, som vi egentlig trodde skulle bli en lek. Snøen ble slapsete da klokka ble sein, men det var egentlig greit da det fungerer som brems. Ned her i skare på morgenen hadde vi nokk ikke klart uten å skli ned sidelengs så glad dette var den siste biten av dagens løype.

I tillegg måtte vi gå rundt vann og elver her nede, da is og snø var altfor usikker til å gå på her nede. Veldig lite snø. Glad det var et lag vi kunne gå på i det hele tatt. Det er bra gi skal klatre opp på fjellet igjen i morgen, og deretter beholde høydemeterene frem til vi sender pulken hjem. Ikke akkurat pulk forhold her nede.

Vel fremme, våte og kalde, på hytta fikk vi avsluttet dagen med hermetisert frukt, pasta og fyrt i peisen. Veldig tung, og lang dag.

Dagens vær var kaldt, overskyet, tåke og yr i lufta. Vi har vært utrolige heldige fordi dette var første dag siden vi startet at vi ikke har hatt strålende solstek og varmt vær. Egentlig bedre å gå i dette været så lenge nedbøret, tåka og vinden holder seg borte.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

FYI: English translation of Benjamin’s text: Today was going to be a pretty decent stage, with a couple of heavier slopes, but otherwise very much down. Everything went as planned and we kept good speed on the downhills and a little slower and heavier uphill. After the last uphill there were only a couple of kilometers left to the cabin with a lot of downhill and we were tired and ready for the cabin. Following the lessons from Taumevann cabin, we set out to find the path, with a person as a guide in search of a twig and a person at the back with a sled waiting until the next twig was found. Incredibly difficult to find the trail when we come down in the lowlands as there are a lot of shrubs and trees, which also look like twigs. The trail followed a steep slope, sideways and was incredibly tiring. We spent a long time, and a lot of muscle for these last couple of kilometers, which we really thought would be a breeze. The snow became slippery when it was late, but it was really fine as it acts as a brake. In the morning we probably would not have managed without sliding down sideways, so glad this was the last bit of the day’s trail.
In addition, we had to walk around water and rivers down here, as ice and snow were too unsafe to walk on. Very little snow. Glad we could go on at all. It will be good to climb the mountain again tomorrow, and then keep the altitude meters until we send the sled home. Not exactly sledding conditions down here.
Well arrived, wet and cold, at the cabin we ended the day with canned fruit, pasta and lit a fire in the fireplace. Very heavy, and long day.
Today’s weather was cold, cloudy, foggy and breezy in the air. We have been incredibly lucky because this was the first day since we started that we have not had glorious sunshine and hot weather. Actually better to walk in this weather as long as the precipitation, fog and wind stay away.

Grandma & grandpa

Terribly scary! God be with you. ❤️🙏