You are currently viewing Day 19 – Forutsatt nesten ingen folk (Still almost no people)

Day 19 – Forutsatt nesten ingen folk (Still almost no people)

Det er gått mange dager nå uten å møte noen folk. Med unntak av Ove har vi ikke sett folk siden påsken. Veldig merkelig å være i disse store hyttene uten folk. 30-40 senger og bare oss to.

Startet dagen med fantastiske pannekaker, med nugatti oppå, vi fant begge delene på proviantlagret på hytta her.

Vi pratet en del med Ove, fikk en del tips og råd rundt hva vi burde se etter oppe i fjellet for å færdes trygt, og høre litt historier rundt hva som har skjedd med andre som ikke har tatt været eller råd fra lokale på alvor. Vær og føret er veldig fint nå, men fint med en påminnelse, for jeg er sikkert på at før eller senere må vi oppleve skikkelig dårlig vær på denne turen.

Vi sov lenge og kom i gang ganske seint, og snøen var derfor blitt altfor myk til å gå på. Det gjør det ekstra tungt. Løypa er fortsatt godt kvistet og det er mye snø. Det var en ganske kort etappe til neste hytte, så ble en ganske god dag, der vi kunne nyte av å komme til beste hytte tidlig. 3/4 trinser har falt av, så stavene er ganske ubrukelige. På hytta fikk vi teipet på et har kvister i kryss for å prøve å lage til noe løsning for dette.

5 1 vote
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

FYI: English translation of Benjamin’s text: Many days have passed now without meeting any people. With the exception of Ove, we have not seen people since Easter. Very strange to be in these big cabins without people. 30-40 beds and just the two of us.
Started the day with fantastic pancakes, with nougat on top, we found both parts of the provisions store at the cottage here.
We talked a lot with Ove, got some tips and advice about what we should look for up in the mountains to move safely, and hear some stories about what has happened to others who have not taken the weather or advice from locals seriously. The weather is very nice now, but nice with a reminder, because I’m sure that sooner or later we will have to experience really bad weather on this trip.
We slept for a long time and started quite late, and the snow had therefore become too soft to walk on. That makes it extra heavy. The trail is still well pruned and there is a lot of snow. It was a fairly short leg to the next cabin, so it was a pretty good day, where we could enjoy getting to the best cabin early. 3/4 pulleys have fallen off, so the rods are quite useless. At the cabin we got taped on a have twigs in cross to try to make some solution for this.