You are currently viewing Dag 15 – Elvekryssing og fint vær (River crossing and nice weather)

Dag 15 – Elvekryssing og fint vær (River crossing and nice weather)

Natt til i dag var veldig kald, merker at vi har kommet opp i høyden nå. Med de siste klærne vi plukket opp på Ljosland virker det som om vi endelig har nokk klær for å komme oss fint igjennom fjellene videre. Fungerer fint å zippe samme soveposene våre slik at min varme kan smitte over til Liz som er litt kaldere av deg enn meg på natta.

Snøen og vannene blir bare bedre og bedre etterhvert som vi kommer høyere og høyere. Veldig glad for det, fordi det begynte å bli mye overvann og daler med lite snø litt lengre ned. Vannene nede med Ljosland har nokk ikke så altfor lenge igjen før de blir for usikre å gå på. Herfra virker det som om snøen ligger bedre.

Vi måtte krysse noen elver litt før hytta i dag. Her var det bygget en bru over den største elva, veldig glad for det ellers hadde vi hatt problemer, da det ikke var noen snø veier ellers her. Et par mindre elver rundt samme stedet hadde akkurat bare litt snø hvor vi gikk. Så skal nokk ikke gå så mye tid før man må belage seg på å komme seg over elver på en mer kreativ måte.

Fantastisk vær, og vi begynner å få litt mere teken på pulken. Vi er veldig glade for at vi er to personer på en pulk. Det trengs i de bratteste bakkene, spesielt når det er bratt ned mot høyre eller venstre for oss. Da kan vi styre dytte og dra både bakfra og forfra. Noen ganger mister vi kontrollen og da bare ruller pulken sidelengs avgårde, men blir heldighvis mindre og mindre av dette. Alt vi har hatt med av nudler, kjeks og knekkebrød er blitt til smuler etter 2 dager på pulk, men dette har nok mer med vår ferdighet enn pulken å gjøre. Går heldigvis bedre.

Følger mindre med på vann som landemerker og mer med på daler og fjell. Det fungerer mye bedre for å lokalisere deg på kartet. Føles deilig å ikke feile så mye som i starten. Men vi har også fulgt en godt oppmerket sti, og det gjør det jo enklere.

Vi gikk ikke så langt i dag, bare 6km før vi tokk inn på DNT hytta her på Gaukhei. Her var det en familie med 7 trekkhunder som var hyttevakt, og hadde feiret påska her oppe i fjellene. De kunne fortelle oss at neste hytte gi skal til er stengt på grunn av Rein kalving. Fint å vite dette før vi går til stengt hytte og blir skuffet. Heldighvis bare en hytte som var stengt. Veldig trivelige folk.

På hytta kjøpte vi middag av proviantlageret her, og lagde oss mat på kjøkkenet. Deilig med middag som ikke er frysetørket. Fantastisk å være i en varm hytte.

5 1 vote
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

FYI: English translation of Benjamin’s (above) text: Night until today was very cold, notice that we have reached the heights now. With the last clothes we picked up on Ljosland, it seems as if we finally have enough clothes to get through the mountains further. Works well to zip our same sleeping bags so that my heat can spread to Liz who is a little colder of you than me at night.
The snow and waters just get better and better as we get higher and higher. Very happy about it, because it started to get a lot of surface water and valleys with little snow a little further down. The lakes down with Ljosland probably do not have too much time left before they become too unsafe to walk on. From here, it seems like the snow is better.
We had to cross some rivers a little before the cabin today. Here a bridge had been built over the largest river, very happy for it otherwise we would have had problems, as there were no snow roads otherwise here. A couple of smaller rivers around the same place had just a little snow where we went. Then it probably won’t take that long before you have to settle for getting over rivers in a more creative way.
Fantastic weather, and we’re starting to get a little more character on the sled. We are very happy that we are two people on a sledge. It is needed on the steepest slopes, especially when it is steep down to the right or left of us. Then we can control the push and pull both from behind and from the front. Sometimes we lose control and then the sledge just rolls sideways, but fortunately gets smaller and smaller as a result. Everything we have brought with us from noodles, biscuits and crispbread has turned into crumbs after 2 days on a sledge, but this probably has more to do with our skill than the sledge. Luckily goes better.
Follows less on water as landmarks and more on valleys and mountains. It works much better to locate you on the map. Feels great not to fail as much as in the beginning. But we have also followed a well-marked path, and that makes it easier.
We did not go that far today, only 6km before we entered the DNT cabin here on Gaukhei. Here was a family with 7 sled dogs who were cabin guards, and had celebrated Easter up here in the mountains. They could tell us that the next cabin to go to is closed due to Reindeer calving. Nice to know this before we go to the closed cabin and are disappointed. Luckily only one cabin was closed. Very nice people.
At the cabin we bought dinner from the grocery store here, and cooked for ourselves in the kitchen. Delicious with dinner that is not freeze-dried. Wonderful to be in a warm cabin.