You are currently viewing Day 121 – Reinsdyrsflytting (Raindeer hurding)

Day 121 – Reinsdyrsflytting (Raindeer hurding)

Startet dagen med at Lars Bråten kjørte oss frem til der stien startet. Veldig hyggelig, det sparte oss en hel dag (10 km) på asfalt / grussti. Nå som vi vet vi ikke rekker frem til Nordkapp uansett er vi blitt litt mere chill på det her med at vi må gå hver eneste meter. På starten av stien møtte vi også på Geir Morten som også bor inni her. Han kom kjørende forbi på atven sin og stoppet for å hilse på og prate.

Mye jevn stigning hele dagen. Frem til båten vi måtte trekke oss over var det utrolig fine og gode stier. Vi holdt oss tørre på beina helt frem til der stien til hytte folket tokk av mot Daningen. Der forsvant alle klopper og dermed måtte vi forsere myr igjen. Jevnt over kommer det noe myr støtt og stadig, men vi slipper hvertfall å gå i myr hele tiden for det er også mye greit underlag. Enkelte partier var det ingen varder, og du måtte grave deg igjennom småkratt. Helt fantastisk vær hele dagen, sol og relativt vindstille.

Opp fjellsida møtte vi tilfeldigvis på en same på en atv som drev å flyttet en reinsdyrsflokk. Vi satte oss ned og så på dette helt til de hadde passert. Utrolig fascinerende å se på. Ganske utrolig at de har en atv som klarer å kjøre rundt i det terrenget her! Når han kjørte forbi vinket han fra atv sin, før han stoppet og brukte kikkerten sin for å studere reinsdyrene.

Oppover fjellsida skulle stien følge ved siden av en elv som var ganske stor. Men vannstanden var så liten at det var bare en liten bekk igjen. Så vi gikk heller rett der elva hadde polert fjellet til en fin motorvei. Helt utrolig hvor liten elva er nå mot hva den bruker å være! Glad vi slipper å vade over her.

Der stien skulle passere reinsdyr gjerde var det ingen port eller lignende. Du kunne se at gjerde hang litt ned flere steder. De var tydelige tegn på at folk hadde klatret over. Siden elva var så liten gikk vi bare bort til elva og krysset gjerde gjennom elveleiet, for der hadde de ikke noe gjerde. Trodde det ble lagt til rette for åpninger i gjerder som krysset merkede stier, så var litt overasket at det ikke var noe åpning i det hele tatt.

Fant en flott teltplass rett ved en bekk. Vi skulle egentlig gå videre men ser at sola nesten forsvant bak et fjell og da blir det fryktelig kaldt. Vi ønsker å få kommet oss inn i soveposen før den tid, så vi fikk slått opp teltet. Vi var begge utrolige slitne etter mye stigning så det var egentlig veldig deilig med tidlig kveld.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Started the day with Lars Bråten driving us to where the trail started. Very nice, it saved us a whole day (10 km) on asphalt / gravel path. Now that we know we won’t make it to Nordkapp anyway, we’ve become a bit more chill about the fact that we have to walk every single metre. At the start of the trail, we also met Geir Morten, who also lives here. He came driving past on his way and stopped to say hello and chat.
Lots of steady climbing all day. Up until we arrived at the boat we had to pull ourselves over the river, there were incredibly nice and good paths. We kept our feet dry all the way to where the path to the people’s hut took off towards Daningen. All the boards disappeared there and thus we had to forge the bog again. All the time, there is a bit of mud here and there, but we don’t have to walk in mud all the time because there is also a lot of good ground. In some parts there were no cairns, and you had to navigate your way through underbrush. Absolutely fantastic weather all day, sunny and relatively calm.
Up the mountainside, we happened to meet a Sami on an ATV who was moving a herd of reindeer. We sat down and watched this until they had passed. Incredibly fascinating to watch. Pretty incredible that they have an ATV that can drive around in that terrain here! As he drove by, he waved from his ATV, before stopping and using his binoculars to study the reindeer.
Up the side of the mountain the path followed next to a river which was quite large. But the water level was so low that there was only a small stream left. So we went straight where the river had polished the mountain into a nice highway. It’s amazing how small the river is now compared to what it used to be! Glad we don’t have to wade over it.
Where the path was supposed to pass the reindeer fence, there was no gate. You could see that the fence sagged a bit in several places. They were clear signs that people had climbed over. Since the river was so small, we just walked over to the river and crossed the fence through the river bed, because there they had no fence. I thought there were openings in fences that crossed marked paths, so I was a little surprised that there was no opening at all.
Found a great tent spot right by a stream. We were actually going to go on but see that the sun has almost disappeared behind a mountain and then it gets terribly cold. We wanted to get into the sleeping bag before that time, so we pitched the tent. We were both incredibly tired after a lot of climbing, so it was really nice to have an early evening.