You are currently viewing Day 9 – Suppe til start, litervis med melk til slutt (Soup for start, liters of milk for the end)

Day 9 – Suppe til start, litervis med melk til slutt (Soup for start, liters of milk for the end)

Vi hadde tenkt å legge fra oss sekkene også gå tur retur inn til Eikene for å hente forsyninger med tanke på påske og at de neste butikkene vi kommer til vil være stengt. Vi var så heldige å treffe på Signy og Normann som inviterte oss inn på kaffe, tilbudte suppe og å kjøre oss tur retur til butikken for å kjøpe forsyninger! Helt fantastisk. Morsomt å lære om hvordan man bygde gresstak før i tiden og også utrolig digg med oppvarmet utedass! Fantastisk start på dagen.

Turen videre var helt fantastisk i sol og fint vær. Varmeste dagen vi har hatt. En del stigning, fortsatt langs vei da vi etter å ha sett på værmeldingen fortsatt ikke har så lyst til å gå opp i heisene før vi får neste boks med mere klær.

I jakten på en søppelkasse å bli kvitt litt søppel i, ble vi jaget bort med klar beskjed om at dette var en privat søppel kasse og at vi *** ikke hadde noe med den å gjøre. Vi beklaget, tok med oss det lille vi hadde av søppel og ønsket henne god påske. Fikk bare beskjed om at vi måtte komme oss av gårde og at hun skulle ringe politiet og politianmelde oss. En liten stund etter på den lille veien vi fulgte førte vi en bilyd og lurte på om det var henne som kom etter oss igjen, men det var noe mye mer positivt!

Det var Arild Kvåle med sin veteranbil. Han inviterte oss inn i låven til broren Terje og hans kone Liv Ingrid Kvåle. Dette var en utrolig kul opplevelse! Gården var utstyrt med automatisk melke maskin, som sørger for vask, fôring og melking. Maskinen holdt kontrollen på når de ulike kuene skulle melkes, og viste til og med hvor mye melk hver enkelt pupp skulle gi! Helt utrolig gøy å få oppleve. Det var også en liten robot som kjørte rundt på gulvet og vasket bort ekskrementer og annen drit. I tillegg til en annen robot som kjørte rundt å la ut høy til kuene. Helt fantastisk å oppleve. Etter en guided tur i fjøsen ble vi med opp i fjøs stuen fikk servert kaffe og satt oss ned ved en svær peis. Utrolig trivelige folk, og naboer og familie kom innom. Utrolig gøy å høre hvordan samtalen går her ute på landet. Litt mindre elbil prat og mer gjødsel pris prat. For en opplevelse. Vi er utrolig takknemlig for at vi får erfare noen av disse tingene. Vi ble her hele ettermiddagen og slo opp camp på en parkeringsplass som tilhørte Kvåle familien for å ikke gå så langt da det alt var blitt veldig seint. Takk for det gode tipset Arild.

We had planned to put our bags away and walk a roundtrip to Eikene to pick up supplies before Easter causes all the shops to close. We were so lucky to meet Signy and Normann who invited us in for coffee, offered soup and to drive us back to the store to buy supplies! Fantastic. Fun to learn about how to build grass roofs in the past and also amazing with heated outdoor toilet! Fantastic start to the day.

The trip on was absolutely fantastic in sun and nice weather. Warmest day we’ve had. Some ascent, still along the paved road as after looking at the weather forecast we still do not want to go up in the elevators before we get the next box with more clothes.

In the search for a rubbish bin to get rid of some rubbish in, we were chased away with a clear message that this was a private rubbish bin and that we *** had nothing to do with it. We apologized, took with us the little we had of rubbish and wished her a happy Easter. We were only told that we had to get away and that she should call the police and report us to the police. A little while later on the small road we followed we heard car noise from behind and wondered if it was her who came after us again, but it was something much more positive!

It was Arild Kvåle with his vintage car. He invited us into the barn of his brother Terje and his wife Liv Ingrid Kvåle. This was an incredibly cool experience! The farm was equipped with an automatic milking machine, which provides for washing, feeding and milking. The machine kept control of when the different cows were to be milked, and even showed how much milk each puppy should give! Absolutely amazing to experience. There was also a small robot running around on the floor washing away excrement and other crap. In addition to another robot that drove around letting out hay to the cows. Absolutely wonderful to experience. After a guided tour of the barn, we went up to the barn’s living room, here we were served coffee and sat down by a large fireplace. Incredibly nice people. Neighbors and family came by. Incredibly fun to hear how the conversation goes here in the country. Slightly less electric car talk and more fertilizer price talk. What an experience. We are incredibly grateful that we get to experience some of these things. We stayed here all afternoon and set up camp in a parking lot that belonged to the Kvåle family so as not to go so far as it had all become very late. Thanks for the good tip Arild.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Reidar

Hei igjen, det er spennende å følge bloggen. Ser ut som turopplevelsene er mere enn bare sti, fjell, elv, innsjø og myr. Dere er heldige som treffer og blir kjent med så mange hyggelige og gjestfrie mennesker. Det er i tillegg et fint naturlandskapet i dalførene i indre Agder. God tur videre.