You are currently viewing Day 89 – Turkamerater, hvor er dere? (Hikers, where are you?)

Day 89 – Turkamerater, hvor er dere? (Hikers, where are you?)

Vi vurderte en hviledag her, men har funnet ut at vi heller ønsker å ta den et mer koselig sted da vi ikke fikk noe god følelse for hviledag her på Storelikvollen. Vi spurte før vi dro fra Storerikvollen om hvordan været skulle bli. Det var to sifferet vær, og ingen regn så i dag skulle det bli bra vær. Stien videre er ikke en del av Norge på tvers, og dermed mye mindre populær. Mindre planker over myr og elver, men fortsatt noe frem til første kryss. Etter krysset mot Tevletunet så er det svært lite sti og ingen plank. Heldighvis godt merkes med røde T-er. Det var morsomt å gå på stier der vi møter masse folk, men du skal ikke langt bort fra populære stier før det er helt folketomt.

Vi ble noe forvirret nord for Blåhåmmårkleppen der stien gikk en vei og de røde T-ene en annen vei. Viste seg at de røde T-ene gikk riktig vei.

Veldig vekslende terreng med mye myr. Heldighvis ikke mere enn at vannet holder seg under ankel høyde, så sånn sett har vi fortsatt vært heldige. Mange av de vi har møtt og pratet med har gått med myr opp til knærne…

Vi måtte vade over en elv, og fikk da testet hensikten med joggeskoene. Av med fjellstøvel, fot uten sokker og såler i joggesko også var det bare å plunpe utti. Fungerte utrolig bra!

Vi passerte mye reinsdyr og sauer på stien. Utrolig morsomt å ha noe å følge med på. Bare så synd vi også må holde øynene på stien for å ikke falle i gjørme som gjør stien fryktelig glatt. Ja det skjedde, vi falt mye i glatt gjørme i dag…

Fant rester av utstyret til det som ser ut som noen som hadde prøvd å overleve bak en stein. Kanskje fra i vinter. Veldig ekkelt å komme over dette. Det var dekning i området så vi varslet politiet og den nærmeste dnt hytten, med bilder og posisjon. Ingen har vært savnet her i området men politiet skulle opprette sak og ta en titt på det innenfor vanlige åpningstider siden dette ikke kan ha skjedd nylig. Vi trengte ikke gjøre noe mere før vi går videre derfra.

Edit: Fikk informasjon fra dnt hytta at dette var noen som var reddet ned fra fjellet vinteren før. Av teksten kunne det høres ut som om vi hadde funnet levninger, men var altså bare utstyret til vedkommende. Rettet litt i teksten over.

0 0 votes
Article Rating
7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English Translation: We considered a rest day here, but have found that we would rather take it somewhere more cozy as we didn’t get a good feeling for a rest day here at Storelikvollen. We asked before we left Storerikvollen what the weather would be like. It was double digit weather and no rain so today should be good weather. The path further is not part of Norway across, and thus much less popular. Smaller planks over bogs and rivers, but still some up to the first crossing. After the crossing towards Tevletunet, there are very little paths and no planks. Fortunately well marked with red T’s. It was fun to walk on trails where we meet lots of people, but you don’t go far away from popular trails before it is completely empty of people.
We got a bit confused north of Blåhåmmårkleppen where the path went one way and the red Ts another way. Turns out the red T’s were on the right track.
Very variable terrain with a lot of bog. Luckily, the water stays below ankle height, so in that sense we have still been lucky. Many of those we have met and spoken to have walked with mud up to their knees…
We had to wade across a river, and then got to test the purpose of the sneakers. Off with mountain boots, feet without socks and soles in sneakers too, it was just a matter of plodding out. Worked incredibly well!
We passed a lot of reindeer and sheep on the trail. Incredibly fun to have something to follow. It’s just a shame we also have to keep our eyes on the path so as not to fall in the mud which makes the path terribly slippery. Yes it happened, we fell a lot in slippery mud today…
Found remains of what looks like someone who had tried to survive behind a rock. Maybe from last winter. Very disgusting to come across this. There was coverage in the area so we notified the police and the nearest dnt cabin, with photos and position. No one has been missing here in the area but the police should open a case and take a look at it during normal opening hours since this cannot have happened recently. We didn’t need to do anything else before moving on from there.

Carol

Sounds like you are getting quite a variety of trail conditions and weather. If it’s not one thing, it’s another. Yikes! The last part of your post is grim. You did the right thing in reporting it.

Carol

FYI: I talked to Liz & Benjamin: They did NOT find a body, only the left-behind gear of a hiker. (The above translation into English, where it says “found remains…” is misleading). The dnt cabin got back to Benjamin, and said they DID help a hiker get out of the the back country last winter, but his gear was left behind.

Roland Johansson

Kämpa på