You are currently viewing Day 79 – Gratis pizza til kvelds (Free pizza for midnight snacks)

Day 79 – Gratis pizza til kvelds (Free pizza for midnight snacks)

Fin og varm dag. Gikk helt til Tolga i dag. På veien stoppet plutselig en bil og rygget bak til den kom til oss. Det viste seg å være en dame med navnet Astrid Elisabeth som hadde en hytte i området. Hun hadde sett oss tidligere og lurte på om vi ønsket skyss. Etter å ha forklart hva vi drev med lurte hun på om vi sov i telt. Her sa hun og ha oss penger til å kjøpe oss noe godt når vi kommer til neste butikk som bare var et par kilometer unna. Også kjørte hun av gårde.

Svært sjokkert, overasket og takknennelig gikk vi videre. Med pengene i hånd fant vi ut at de serverte varm mat på bensinstasjonen i nærheten også, så da ble det både drikke, frukt og pizza til kveldsmat. I tillegg har vi fortsatt nok til å gå innom butikken for en ekstra god frokost. For en gavmildhet. Vi kjenner henne jo ikke, har såvidt pratet også får vi penger. Igjen, veldig overrasket og takknemlig 😊

På butikken bestemte jeg meg for å sende hjem en jakke og prøve å bare bruke den ene jakken. Den andre er veldig komfortabel, men har funnet ut at jeg tror det er litt unødvendig med to jakker. Også sendt hjem litt elektronikk. Får prøve dette noen dager og hvis det eventuelt ikke fungerer får jeg heller etterspør den sendt tilbake. Veldig takknennelig for all hjelpa fra mamma og pappa hjemme som sender, mottar og fikser depot esker for oss. Gjør det enklere for oss på turen.

Fant en flott teltplass i Tolga rett ved skolen, ved fotballplassen. Litt unna hovedveien og rett ved lyden av Glomma, Norges lengste elv. Fint og flatt.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Heidi

Mmmmm med så masse godis i magen kommer dere til å sove godt 😎

Carol

English translation: Nice and warm day. Went all the way to Tolga today. On the way, a car suddenly stopped and backed away until it came to us. It turned out to be a lady named Astrid Elisabeth who had a cabin in the area. She had seen us before and wondered if we wanted a ride. After explaining what we were doing, she wondered if we were sleeping in a tent. Here she said, have money to buy something good when we get to the next store which was only a couple of miles away. She drove off.

Very shocked, surprised and grateful we went on. With the money in hand, we found out that they served hot food at the gas station nearby as well, so we had drinks, fruit and pizza for supper. In addition, we still have enough $ to stop by the store for an extra good breakfast. What a generosity. We do not know her. Again, very surprised and grateful 😊

At the store, I decided to send home a jacket and try to wear only one jacket. The other is very comfortable, but have found that I think it is a bit unnecessary with two jackets. Also sent home some electronics. May try this for a few days and if it does not work I may rather request it sent back. Very grateful for all the help from mom and dad at home who send, receive and fix depot boxes for us. Makes it easier for us on the trip.

Found a great tent site in Tolga right by the school, by the football field. A bit away from the main road and right by the sound of Glomma, Norway’s longest river. Nice and flat.