You are currently viewing Day 59 – Mye flotte folk og gaver dagen (Lots of great people and gifts  day)

Day 59 – Mye flotte folk og gaver dagen (Lots of great people and gifts day)

Grunnet byggearbeider ble vi vekt av drilling og pekking klokken 7 på morgenen i dag. Ikke enkelt å sove når de driver å sprenger unna fjellet et par hundre meter unna der du skal sove.

Sto opp og møtte på Kari på morgenen, som driver campingen her vi sover, der hun sto å fortalte oss hvor flott vi så ut når vi sto rett opp fra teltet. Hyggelig god morgen fra henne, og tilbud om å kjøre oss et stykke om vi ville. Veldig hyggelig, selv om målet vårt såklart er å gå, så kunne ikke takke ja til det.

Møtte også på mannen hennes Nils litt senere mens vi spiste frokost. Han kom å hilste på og slo av en prat. Veldig trivelig å prate litt, men grunnet alt arbeidet og støyet kunne vi ikke ha en altfor lang samtale. Veldig trivelig opplevelse av Rogn camping!

Vi var de eneste som sov her på campingen med unntak av en annen fisker, Henning, som sov på en annen hytte her, for 2 uker. Pratet litt med Henning, og fikk med oss både to ferske ørret, kylling kraft og et lykketroll fra han på veien videre, veldig hyggelig. Flott kveldsmat det!

På vei til byen møtte vi på en semi trailer med en løve bamse i vinduet. Denne traileren har vi nå sett mange ganger hver dag for flere dager på rad! Ser at vi møter en del av de samme folkene på veien disse dagene vi går langs E16. De samme folkene vi har møtt stopper støtt og stadig, vinker og sier hei hver gang vi passerer de. Morsomt og motiverende.

Nesten ved Ryfoss møtte vi Anne-Karine, eller Besse som barnebarnene kaller henne, en flott bestemor som ga oss både drikke, spanderte lunsj og kaker, flott samtale, samt møtte henne igjen på cafen der henne kom innom igjen og slo av en prat igjen. Hun kunne fortelle mye om restauranten der Sara’s cafe, om hvordan det hadde vært når dronningen hadde kommet innom og hvordan pensjonistene hadde bidratt med å lære Sara å lage kanelsnurrer. Veldig trivelig å prate med Anne-Karine, få en skikkelig bestemor klem, og litt godt å spise i. Vi ble værende her nede i Ryfoss i flere timer. Softis ble det også.

Etter Ryfoss kjenner vi at det virkelig går litt mere oppover nå. Etter tips fra Anne-Karine har vi nå valgt å følge en bilfri grusvei, så gleder til å komme oss dit. Selv bare denne veien vi følger nå er ganske flott, mye mindre trafikk enn E16, også om 3-4 kilometer til så kommer vi over på grusveien.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

Due to construction work, we were wakened by drilling and pecking at 7 o’clock this morning. Not easy to sleep when they are blasting away the mountain a few hundred meters away from where you are sleeping.
Got up and met Kari in the morning, who runs the campsite. She told us how great we looked when we stood straight up from the tent. Nice good morning from her, and offer to drive us a bit if we wanted. Very nice, although our goal of course is to walk, so could not say yes to it.
Also met her husband Nils a little later while we ate breakfast. He came to greet us and chat. Very nice to chat a bit, but due to all the work and noise we could not have too long of a conversation. Very pleasant experience of Rogn camping!
We were the only ones who slept here at the campsite with the exception of another fisherman, Henning, who slept in another cabin here, for 2 weeks. Chatted a bit with Henning, got two fresh trout, chicken power and a lucky troll from him on the way forward, very nice. Great supper there!
On the way to town we met a semi trailer with a lion teddy bear in the window. We have now seen this trailer many times every day for several days in a row! We meet some of the same people on the road these days as we walk along the E16. The same people we have met stop steadily and constantly, waving and saying hello every time we pass them. Fun and motivating.
Almost at Ryfoss we met Anne-Karine, or Besse as the grandchildren call her, a great grandmother who gave both of us drinks, treated us to lunch and cakes, great conversation, and met her again at the cafe where she stopped by again and had a chat. She told us about Sara’s cafe, about what it had been like when the queen had stopped by and how the pensioners had helped to teach Sara how to make cinnamon rolls. Very nice to talk to Anne-Karine, get a proper grandmother hug, and good eats. We stayed down here in Ryfoss for several hours. Softis was there too.
After Ryfoss, we feel that it really goes up a bit more now. Following tips from Anne-Karine, we have now chosen to follow a car-free gravel road, so look forward to getting there. This road we follow now is quite nice, much less traffic than E16, and in 3-4 kilometers we will come over on the gravel road.