You are currently viewing Day 53 – En klump med smør og geitost (A stick of butter and goat cheese)

Day 53 – En klump med smør og geitost (A stick of butter and goat cheese)

Startet dagen med å få pakket om fra pulk liv til mere standard sekk og fottur liv, tokk litt tid da vi helt har glemt av hvordan vanene våre skal være uten pulk.

Etter litt fikk vi pakket om og startet dagen. Asfalt, sol og varmt vær er fantastisk! Selv om man virkelig kjenner at vi nå plutselig må bære mye mere på ryggen, er det utrolig digg å være tilbake på beina og slippe trugene.

Etterhvert som vi mistet høydemeter ble det bare varmere og varmere, lukter og lyder kom tilbake. Veldig merkelig etter å ha hørt og sett svært lite annet enn hvit snø og en og annen rype den siste måneden.

Vi følger en ganske stor vei med mye tungtransport, så ikke altfor behagelig. Heldighvis så går hovedveien ofte i tuneller, der vi følger gamleveien rundt, eller det går noen stier paralellt, så vi får noen pauser av og til.

Første butikken er om et par dager og vi begynner å gå tom for veldig mye diverse matvarer, så er ganske ensidig kost nå. Tilfeldigvis så vi på et skilt langs veien at de solgte geitost. I lengsel etter uansett hva ringte vi på å spurte om vi kunne kjøpe. Hva var vi interessert i spurte damen? En av hver ting du selger svarte vi. Så nå sitter vi i teltet å spiser smør og geitost med skei. For hva annet har vi å spise med det? Men det gjør ingenting, for det var fryktelig godt med noen nye smaker etter mye av det samme.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Started the day by getting repackaged from sled life to more standard backpack and hiking life, took some time as we have completely forgotten how our habits should be without sled.
After a while we repackaged and started the day. Asphalt, sun and hot weather are amazing! Even though you really feel that we now suddenly have to carry a lot more on our backs, it is incredibly wonderful to be back on our feet and let go of the snowshoes.
As we lost altitude, it just got hotter and hotter, smells and sounds came back. Very strange after hearing and seeing very little other than white snow and the occasional grouse in the last month.
We follow a fairly large road with a lot of heavy transport, so not too comfortable. Luckily, the main road often goes in tunnels, where we follow the old road around, or there are some paths in parallel, so we get some breaks from time to time.
The first store is in a couple of days and we are starting to run out of a lot of various foods, so the diet is quite one-sided now. Coincidentally, we saw on a sign along the road that they were selling goat cheese. Longing for whatever, we called to ask if we could buy. “What were we interested in”, asked the lady? “One of every thing you sell”, we replied. So now we are sitting in the tent eating butter and goat cheese with a spoon. For what else do we have to eat with it? But it does not matter, because it was terribly good with some new flavors after much of the same.

Carol

Spring at last! Fantastic for you to leave winter behind and hike beside a river swelled with spring runoff from the melting snow. I love the pictures. Benjamin, you look like the quintessential Norwegian man in the last picture.