You are currently viewing Day 48 – Hverken sommer eller vinter (Neither summer or winter)

Day 48 – Hverken sommer eller vinter (Neither summer or winter)

Dagen startet med en utfordring med å krysse en stor elv. Det var en bru over men på andre siden av brua der sommer stien skulle gå var det bare et stort snø stup. Så det ble behov for å bruke fantasien og heise alle tingene opp etter et tau, opp etter fjellsiden. Det tok tid men vi og tingene våre kom oss opp. Et par hundre meter fra hytta, et par timer etter oppstart ble første lunsj.

I dag beveget vi oss i luftlinje totalt 3km. Isen var for usikker så vi turte ikke følge vinter løypa der. Sommer løypa var fortsatt for farlig grunnet snø stup, så den var heller ikke mulig å følge. Vi måtte gå frem og tilbake der vi var usikre for å finne ut hvor vi kunne gå, av og på med trugene hver 100m. Tidvis for usikkert med både pulk og sekk, da var det bare å gå frem og tilbake og ta en ting om gangen. Vannet har blitt tappet etter at vinteren har kommet, så en del isrester langs land ble redningen for dagen i dag. Hadde det ikke vært for det hadde vi nokk brukt enda lengre tid. Fortsatt store partier uten is, så ble en utrolig slitsom og liten etappe. Vi slapp heldighvis å måtte bære pulken for langt, men ser at vi nærmer oss slutten av pulk sesongen.

Vel fremme og sliten på andre siden av vannet fikk vi dekning og ser at værvarselet viser gult varsel for styrtregn. Vel vitende om at det som er av snø blir helt umulig å gå på med regn slår vi opp telt. Noe usikker om vi kunne gått så mye lengre uansett da vi er veldig utslitte.

Været i dag har vært helt fantastisk. Selv om føret var vanskelig og vi brukte mye tid hadde vi godt med motivasjon for dagen. Spent på hva de neste dagene skal gi oss. Med mye regn og dårlig vær på værmeldingen, samt mye stigning til neste hytte er vi veldig spente hvor lang tid vi bruker dit.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: The day started with a challenge crossing a large river. There was a bridge over but on the other side of the bridge where the summer trail was to go there was only a big snow cliff. So there was a need to use the imagination and hoist all the things up a rope, up the mountainside. It took time but we and our things got up. A couple of hundred meters from the cabin, a couple of hours after start-up was the first lunch.
Today we moved as the crow flies a total of 3km (less than 2 miles). The ice was too unsafe so we did not dare to follow the winter trail there. The summer trail was still too dangerous due to snow precipitation, so it was not possible to follow either. We had to walk back and forth where we were unsure to find out where we could go, off and on with the snowshoes every 100m. Sometimes too insecure with both sled and sack, then it was just to go back and forth and take one thing at a time. The water has been drained after the winter has come, so some ice remnants along the shore were the rescue for the day today. Had it not been for that, we would probably have spent even longer. Still large sections without ice, so became an incredibly tiring and small stage. Luckily we did not have to carry the sled too far, but we see that we are nearing the end of the sledding season.
Well ahead and tired on the other side of the water, we got cell service coverage and see that the weather forecast shows a yellow warning for torrential rain. Knowing that this snow becomes completely impossible to walk on with rain, we set up tents. Somewhat unsure if we could go that much further anyway as we are very exhausted.
The weather today has been absolutely fantastic. Although the terrain was difficult and we spent a lot of time, we had plenty of motivation for the day. Excited about what the next few days will give us. With a lot of rain and bad weather on the weather forecast, as well as a lot of climbing to the next cabin, we are very excited about how long we spend there.

Dennis

Portage the gear up those slopes looks hard! Good job.