You are currently viewing Day 20 – Vanlig dag, opp og ned (Normal day, elevation up and down)

Day 20 – Vanlig dag, opp og ned (Normal day, elevation up and down)

Vi har lært oss mere nå at det er bare å forvente mye opp og ned over fjellene her. Møtte tre hyggelige personer på stien i dag, Trond Ole og Sjur, hvor Ole selv hadde gått Norge på langs. Trivelig å møte mere folk. Hardangervidda skulle vist være mye flatere enn dette partiet kunne han fortelle, så det er jo motiverende.

Mye vind når vi startet. Brukte jerven duken som mini telt rundt oss begge når vi hadde lunsj for å holde oss litt i ly når vi spiste lunsj. Dette fungerte godt. Må vurdere om denne blir mer videre etter at pulken er sendt hjem.

Fine forhold, tykk is, men ser at ting smelter fort i dette varme været. Enkelte elver begynner å komme til syne, og en del over vann enkelte steder, så bare å være obs.

På Kringlevann hytta klarte vi frustrerende nokk ikke å få fyr på brenneren, hverken i store hytta eller lille hytta. Vet det her med å presse inn og vente, sjekket gass, men fungerte fortsatt ikke. Det merkelige er jo at alle 3 ikke fungerte så lurer jo litt på om vi ikke er smarte nokk for det her 😂 heldighvis har vi ikke hatt problemer tidligere og forhåpentligvis enkelt videre.

5 1 vote
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

FYI: English translation of Benjamin’s text: We have learned more now that you can only expect a lot up and down the mountains here. Met three nice people on the trail today, Trond Ole and Sjur, where Ole himself had walked along Norway. Nice to meet more people. Hardangervidda should probably be much flatter than this area he could tell, so it is motivating.
Lots of wind when we started. Used the tablecloth as a mini tent around both of us when we had lunch to keep us a little sheltered when we ate lunch. This worked well. Must consider whether this will be used further after the sledge has been sent home.
Nice conditions, thick ice, but see that things melt quickly in this hot weather. Some rivers are beginning to appear, and some above water in some places, so just be observant.
At the Kringlevann cabin, we frustratedly failed to get the burner on fire, neither in the big cabin nor in the small cabin. Know this with pushing in and waiting, checked gas, but still did not work. The strange thing is that all 3 did not work, so I wonder if we are not smart enough for this. fortunately we have not had problems before.

Vinay

I loved that wood sculpture 🙂