You are currently viewing Day 106 – Butikk og fantastisk vær (grocery store and great weather)

Day 106 – Butikk og fantastisk vær (grocery store and great weather)

Våknet opp til sol og blå himmel. Fikk hentet ut proviantboksen fra post i butikk og pakket om. Etter endring av rute ser vi at vi har litt mye mat, så dette blir sendt hjem. Fikk også den nye delen til camelbaken som var ødelagt etter frost så nå kan vi begge drikke igjen. Det ene vannfilteret har tettet seg helt, så vi har sendt inn klage på dette. Får klare oss med et filter foreløbig. Nye sko og tilhørende tynne sokker er også kommet, da mine gamle sko var altfor slitt og sokkene hadde hull som ga meg blodige sår på tuppene av tærne. Deilig å få byttet ut dette med litt nytt utstyr.

Det ble stor shopping på coop før avreise. Har ikke vært innom dagligvarebutikken siden dag 81, i Røros, så det var helt fantastisk å få shoppet litt her! Brød, donuts, 3 pakker chips, pålegg, frukt, melk, for å nevne noe. Alt i alt varer for 1000 kroner. Ble fryktelig tungt til å starte med, men heldighvis spiser vi opp det meste av vekt ila den første dagen.

Det har vært et helt fantastisk vær hele dagen. Første dagen Liz har brukt shorts hele turen er i dag! Kjenner svetten drypper og behovet for å drikke vann er stort. Fikk også skylt både hår og T skjorte i en av bekkene vi passerte. Når håret ble vått får du virkelig sett hvor langt håret mitt har vokst på denne turen.

Etter litt vandring på fortauene i Snåsa, ble det 5 kilometer med grussti, nesten uten biler. Etter dette gikk vi 7 km langs E6. Det er mye trafikk og mye tungtransport her, så glad det bare er 5 km til med E6 i morgen før vi tar av for å gå inn mot sti og fjell igjen. Eneste som er digg med en slik stor vei er alle rasteplassen med toalett, benk og søppelkasser. Vi overnattet ved en slik rasteplass, og får høre på bilstøy hele natten. For denne veien blir ikke mindre brukt på natta føles det ut som. Jeg har fått meg en ny sovemaske som gjør det helt mørkt uten å presse på øynene mine, helt fantastisk å legge seg med disse i dag.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Aunt Pauline

Nice to see you on a sunny, warm day with fresh groceries!

Benjamin Svanberg

Ahh yeah that was just amazing! Many days since we’ve had fresh groceries! And also many days since it’s been so warm, so this was an amazing day 😊

Carol

English translation: Woke up to sun and blue skies. Picked up the provision box from the post office in the shop and repackaged it. After changing the route, we see that we have a bit too much food, so this is sent home. Also got the new part for the camelbak which was damaged after frost so now we can both drink again. One water filter has completely clogged, so we have lodged a complaint about this. We’ll have to make do with one filter for the time being. New shoes and matching thin socks have also arrived, as my old shoes were far too worn and the socks had holes that gave me bloody sores on the tips of my toes. Nice to have this replaced with some new equipment.
There was a lot of shopping at the coop before departure. Haven’t been to the grocery store since day 81, in Røros, so it was absolutely fantastic to do some shopping here! Bread, doughnuts, 3 packs of chips, spreads, fruit, milk, to name a few. All in all, goods for NOK 1,000. It was terribly heavy to start with, but if we’re lucky we eat up most of the weight on the first day.
It has been absolutely fantastic weather all day. Today is the first day Liz has worn shorts for the entire trip! Feel the sweat dripping and the need to drink water is great. Also got to rinse both hair and T-shirt in one of the streams we passed. When the hair got wet you can really see how far my hair has grown on this trip.
After a bit of walking on the pavement in Snåsa, there were 5 kilometers of gravel path, almost without cars. After this we walked 7 km along the E6. There is a lot of traffic and a lot of heavy transport trucks here, so glad there are only 5 more km on the E6 tomorrow before we take off to head towards the path and mountains again. The only thing we are happy with on such a large road are all the rest areas with toilets, benches and rubbish bins. We spent the night at such a rest area, and got to hear car noise all night.This road is no less used at night, it seems. I got myself a new sleeping mask that makes it completely dark without putting pressure on my eyes, absolutely fantastic to go to bed with these today.

Benjamin Svanberg

Thanks 👍👍👍