You are currently viewing Day 49 – Mange høydemeter og lite snø (Lots of elevation and little snow)

Day 49 – Mange høydemeter og lite snø (Lots of elevation and little snow)

Trodde egentlig det skulle bli fryktelig dårlig vær, og at vi skulle vente i teltet til været ble litt bedre, men når vi sjekket på morgenen skulle det bare regne litt hele dagen og ikke altfor mye vind. Vi så på værmeldingen at det skulle komme mye dårlig vær snart, så motivasjonen for å komme seg til en hytte før det er stor.

I går hadde vi dekning og fikk ideen fra pappa å følge vei videre fra Skarvheim dnt hytte, og sende pulken hjem derfra. Litt kjedelig å ikke gå gjennom Jotunheimen, men med de forholdene som er nå er det fryktelig tungt, tar mye tid og er ganske sketchy av og til. Fjellsko ment for sommerbruk i truger som er søkkvåt og kalde grunnet 0-føre er heller ingen god kombo. Burde vel hatt litt annet fottøy hvis vi hadde innsett hvor mye truger vi skulle gått på. Nå er hvertfall planen å gå videre på vei frem til Otta også fortsette med vår originale plan derfra. Ved å følge vei er vi litt ned i lavlandet hvor det faktisk er litt mere sommer vær. Den nye planen gir mye motivasjon da vi vet at når vi er kommet oss forbi dette fjellet så blir det sommer tur etter det.

Vi var heldige å kunne følge en traktorvei der det var lite snø, der kunne vi bare dra Tippi, pulken vår, rett på grus, tyngre enn snø men bedre enn en sommer fotsti. Etterhvert som snøen kom var det bare å ta av og på trugene helt til vi kom oss forbi det mest vekslende føret. Oppe i høyden var snøen fryktelig myk og vi sliter veldig med å gå. Når snøen er så myk ramler vi mye igjennom og har veldig våte føtter. Vi kan ikke stoppe for lenge for å slappa av uten å bli for kalde på beina og tempoet blir derfor litt for hardt for hva vi egentlig klarer.

Stolte var vi etter å ha klart å klatre opp det meste av høydemeterene til hytta. Vi er glade for få overraskelser som foresaket forsinkelser i dag. Teltet ble slått opp fort og vi brente en del bensin for å få varmen i oss igjen før vi gikk til sengs.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English Translation: Really thought it would be terribly bad weather, and that we would wait in the tent until the weather got a little better, but when we checked in the morning it was only to rain a little all day and not too much wind. We looked at the weather forecast that there would be a lot of bad weather soon, so the motivation to get to a cabin is great.
Yesterday we had coverage and got the idea from dad to follow the road from Skarvheim dnt cabin, and send the sled home from there. A bit boring not to go through Jotunheimen, but with the conditions we have now it is terribly heavy, takes a lot of time and is quite sketchy sometimes. Mountain shoes intended for summer use in snowshoes are soaking wet and cold and are not a good combo. Should probably have had some other footwear if we had realized how much we would wear the snowshoes. Now at least the new plan is to get to Otta, then continue with our original plan from there. By following the road we are a little down in the lowlands where there is actually a little more summer weather. The new plan gives a lot of motivation as we know that when we have gotten past this mountain, it will be a summer trip after that.
We were lucky to be able to follow a tractor road where there was little snow, where we could just pull Tippi, our sled, straight on gravel, heavier than snow but better than a summer footpath. As the snow came, we just had to take off and on the snowshoes until we got past the most changing line. Up in the heights the snow was terribly soft and we struggle a lot to walk. When the snow is so soft, we fall through a lot and have very wet feet. We can not stop too long to relax without getting too cold on our feet and the pace is therefore a little too hard for what we can really do.
We were proud after having managed to climb most of the altitude meters to the cabin. We are happy for the few surprises that caused delays today. The tent was set up quickly and we burned some gasoline to get the heat in us again before we went to bed.

Dennis

We are following you guys on the map when you name the places. Follow the yellow brick road! Summertime is coming. Love you guys.